Maklumat yang terkandung di dalam laman web ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja dan bukanlah merupakan laman web rasmi mana-mana badan kerajaan mahupun mempunyai kaitan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Maklumat ini diberikan oleh kursuspengendalianmakanan.com, walaupun kami berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan terkini, kami tidak akan menanggung dalam apa jua bentuk, secara nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan kepada laman web atau maklumat , produk, perkhidmatan , atau grafik berkaitan yang terkandung di laman web ini untuk sebarang tujuan . Oleh itu mana-mana pergantungan anda meletakkan maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

Dalam apa keadaan pun kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan termasuk tanpa had , kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berbangkit, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa jua pun yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang berbangkit daripada , atau berkaitan dengan , penggunaan laman web ini .

Melalui laman web ini anda dapat link ke laman web lain yang tidak berada di bawah penguasaan kursuspengendalianmakanan.com. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas pengurusan, kandungan dan ketersediaan laman-laman tersebut. Mana-mana pautan di dalam laman ini tidak bermaksud kami menyokong mereka atau kami bersetuju dengan cara atau pendapat mereka.

Setiap usaha dilakukan untuk memastikan laman web dan berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun, kursuspengendalianmakanan.com tidak bertanggungjawab , dan tidak akan bertanggungjawab sekiranya laman web ini tergendala buat sementara waktu disebabkan isu-isu teknikal di luar kawalan kami .

kursuspengendalianmakanan.com mempunyai hak untuk menyenaraikan mana-mana syarikat yang dianggap sesuai dimasukkan ke dalam laman ini sebagai rujukan pengguna dan juga mempunyai hak untuk menggugurkan mana-mana syarikat yang dianggap tidak aktif atau mempunyai respon yang negative dari pengguna.